บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
086-360-0023
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
grandtogethertour@gmail.com

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO DRIFT ICE 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO DRIFT ICE 6วัน 4คืน
29,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
NOKSCOOT
สายการบิน

-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
-น้ำตกกิงกะ
-หมู่บ้านราเม็ง
-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
-อิออนมอล์
-ลานสกีชิคิไซ
-โรงงานช็อกโกแลต
-ร้านค้าปลอดภาษี
-ศาลเจ้าฮอกไกโด
-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
-ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
-ตลาดปลาโจไก

GTT-109-182

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.59

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT

วันที่ 2
 • 04.00

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW146

 • 12.15

  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่สนามบิน

  นำท่านเดินทางสู่เมือง โซอุนเคียว

  เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว  

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  น้ำตกกิงกะ

  นำท่านสู่ เมืองมอมเบ็ตสึ

  หมู่บ้านราเม็ง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

  อิออนมอล์  

 • ค่ำ

  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองบิเอะ

  ลานสกีชิคิไซ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  โรงงานช็อกโกแลต

  ร้านค้าปลอดภาษี

  อิสระอาหาค่ำเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด

  นำท่านสู่ เมืองโอตารุ

  ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

  ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

  ย่านเก่า ทานุกิโคจิ

  อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ตลาดปลาโจไก

 • เที่ยง

  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ

 • 14.55

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145

 • 20.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK SCOOT อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ