บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
086-360-0023
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
grandtogethertour@gmail.com

ทัวร์อิตาลี เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม 6วัน 3คืน

ทัวร์อิตาลี เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม 6วัน 3คืน
32,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Etihad Airways
สายการบิน

-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
-แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
-อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
-อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่
-โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
-ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน
-ปราสาทสฟอร์เซสโก้
-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
-สะพานถอนหายใจ
-วังดอดจ์
-จัตุรัสซานมาร์โค
-โบสถ์ซานมาร์โค
-จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
-หอพิธีเจิมน้ำมนต์
-มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า
-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
-มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
-จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
-อนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน
-อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า
-อนุสาวรีย์เดวิด
-สะพานเวคคิโอ
-เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท
-มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา
-วิหารแพนธีออน
-กลุ่มโรมันฟอรัม
-สนามกีฬาโคลอสเซียม
-น้ำพุเทรวี
-ย่านบันไดสเปน

GTT-061-012

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 15.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways

 • 18.05

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY405

 • 22.10

  เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 2
 • 02.45

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EY081

 • 06.40

  เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน  ประเทศอิตาลีเป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

  เดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  เป็นศูนย์การค้าที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน

  ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2  ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลีอนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่

  ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่

  ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน  ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะ

  ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้  เป็นปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปี

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ

  เดินทางสู่ เมืองเวนิส  ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

  เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้  เพื่อ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซียดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร

  ผ่านชม สะพาน  ถอนหายใจ  ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้าย

  ผ่านชม วังดอดจ์  อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมืองเวนิสในอดีต

  เดินทางสู่ จัตุรัสซานมาร์โค  ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า "เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป"

  ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองปิซ่า  เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของประเทศอิตาลี

  เดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์  ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า  อันยิ่งใหญ่งดงาม

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า  เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

 • เที่ยง

  บริการกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์  เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัศคานี

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหาร

  เดินทางสู่ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย  ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น น้ำพุอนุสาวรีย์เทพเจ้าเนปจูน , อนุสาวรีย์วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า  , อนุสาวรีย์เดวิด

  ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ 

  เดินทางสู่ สะพานเวคคิโอ  สะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ  ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท  ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  เดินทางสู่ เมืองโรม  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัตซีโย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน  เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลก

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา  หนึ่งในสี่มหาวิหารที่เป็นรากฐานสำคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิคในเมืองโรม

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  เข้าชม วิหารแพนธีออน  หรือวิหารแห่งดวงตาสวรรค์

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม  อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองโรมประเทศอิตาลี

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทรวี  เป็นน้ำพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็อค

  เดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน  เป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี

 • 22.00

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY084

วันที่ 6
 • 07.05

  เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 08.50

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408

 • 18.05

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง 
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ