บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
086-360-0023
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
grandtogethertour@gmail.com

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน
11,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Singapore Airlines
สายการบิน
 • สิงคโปร์ 
 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง 
 • เมอร์ไลออน พาร์ค 
 • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ 
 • มารีน่าเบย์แซน 
 • ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง
 • Spectra Light & Water Show
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • ฮาจิเลน
GTT-061-009

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 06.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 • 09.45

  เหินฟ้าสู่ สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที่ SQ973

 • 13.15

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์

  นำท่านชม "ซันเทคซิตี้" ตึก 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุ้ย"

  พร้อมทั้งเยี่ยมชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค

  นำทุกท่านชม การ์เด้น บาย เดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY”

   

 • เย็น

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชม  มารีน่า เบย์แซนด์  

  พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Spectra light & Water Show

  พักที่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า

  หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium

  อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  พักที่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปสู่ ฮาจิเลน

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ต้นตำหรับ BOON TONG KEE

  จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ

  นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินบินชางงี น้ำตกจีเวล หรือ THE RAIN VORTEX

   

 • 18.45
 • 20.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                  
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.                 
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน          
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                     
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน

ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยน

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

โปรแกรมทัวร์แนะนำ