ทัวร์ในประเทศ เที่ยวครั้งเดียว 2 จังหวัด ล่องเรือเชี่ยวหลาน สักการะตาไข่วัดเจดีย์ สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช
GTT-178-1238
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวครั้งเดียว 2 จังหวัด ล่องเรือเชี่ยวหลาน สักการะตาไข่วัดเจดีย์ สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช
รายละเอียด
 • ล่องเรือเชี่ยวหลาน
 • สะพานรูปหัวใจ
 • หมู่บ้านคีรีวง
 • วัดพระธาตุวรมหาวิหาร
 • ตาไข่วัดเจดีย์
 • วัดยางใหญ่

 

การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
3,299 บาท
แผนการเดินทาง
18.00 :

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

19.30 :

ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถบัสปรับอากาศ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า :

เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะให้ท่านได้ล้างหน้า ล้างตา รีเฟรทร่างกาย รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภาหรือเชี่ยวหลาน นำท่านลงเรือท่าเรือท่องเที่ยวเชี่ยวหลาน นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนมากมาย ถ่ายรูปมุมยอดฮิต กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูก ตั้งเรียงกัน สง่าบนผืนน้ำเขียวมรกต พร้อมแวะถ่ายรูปกับป้ายอุทยานแห่งชาติเขาสก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ ชมความสวยงามของเขาเทพพิทักษ์ สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางไปหมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางถึงหมู่บ้านคีรีวง นำท่านชมบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางหุบเขา ความสงบ และสมัผัสชีวิตแบบชนบท ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากนั้นนำท่านชมจุดชมวิวหนานหินท่าหา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวอันสวยงาม และยังเป็นจุดที่เหล่านักท่องเที่ยวมานั่งพักและเล่นน้ำ ทำกิจกรรมกันมากมาย 

ค่ำ :

รับประทานอาหารค่ำ

เช้า :

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกราบ “พระธาตุยอดทอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง

กลางวัน :

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย :

นำท่านเดินทางสู่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) นำท่านชมโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม และขอพร “พรานบุญ”  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด

23.45 :

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ช่วงเดินทาง
5 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาท่านละ
3,499 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800)
4,299 บาท
ช่วงเดินทาง
9 ธ.ค. 63 11 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาท่านละ
3,499 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 800)
4,299 บาท
ราคานี้รวม
 1. รถบัสจากกรุงเทพฯ –สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช- กรุงเทพฯ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
 6. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ต่อท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
หมายเหตุ
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา