ทัวร์ในประเทศ บันทึกรัก...เมืองน่าน
GTT-178-1237
ทัวร์ในประเทศ บันทึกรัก...เมืองน่าน
รายละเอียด

วัดบุญยืน| วัดมิ่งเมือง| วัดภูมินทร์| วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุแช่แห้ง| วัดพระธาตุเขาน้อย|ถนนคนเดินเมืองน่าน
ถนนลอยฟ้า 108| บ่อเกลือสินเธาว์|หมู่บ้านสะปัน|ถนนลอยฟ้า
กาฟบ้านไทลื้อ|วัดภูเก็ต|วัดศรีมงคล|ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715
ถนนคนเดินปัว|พระธาตุช่อแฮ|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร 

การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,990 บาท
แผนการเดินทาง
21.00 :

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

21.30 :

ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน ระหว่างทางบริการของว่างระหว่างการเดินทาง 

เช้า :

อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ นำท่านเข้าสู่ วัดบุญยืน วัดเก่าแก่มีอายุนับร้อยปี ตามตำนานกล่าวว่า สร้างขึ้นคู่กับการสร้างเวียงป้อโดยพระยาป้อ เดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ ชื่อว่าวัดบุญนะ ต่อมาเมื่อบรรดาเสนาอำมาตย์และชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่ตั้งวัดคับแคบเกินไปจึงมีมติให้ย้ายมาตั้งใหม่ในพื้นที่ปัจจุบันและมีชื่อเรียกว่า "วัดป่าสักงาม" นำท่านเข้าสู่ วัดมิ่งเมือง เสริมสิริมงคล  ลักษณะเด่นของวัดคือมีลายปูนปั้นผนังด้านนอกของพระอุโบสถอันเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนนั้น ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนวิถีชีวิตชาวเมืองน่านเขียนขึ้นจากฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง

นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน นำท่านเข้าชม พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระธาตุเก่าแก่ราว 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย 

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่าน และนักท่องเที่ยวมาสักการะชา นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน

เย็น :

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินน่าน

เช้า :

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1081 เส้นทางจาก ปัว-บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางสายธรรมชาติ ของต้นไม้ที่เขียวขจี และเส้นทางที่มีความสูงลดหลั่นและคดโค้งของถนนตัดกับขอบฟ้า และปุยเมฆ เสมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า นำท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ นำท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี

นำท่าเข้าชม ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ นำท่าเข้าชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย :

นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บ้านชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม นำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่เคารพของชาวน่าน นำท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน 

เย็น :

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินปัว 

เช้า :

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ให้ท่านได้สักการะเพื่อเป็นความสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ นำท่านขอพร พระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวสองแคว เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพิษณุโลกและชาวไทยทั้งประเทศ ถึงเวลาอันสมควรานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.00 :

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ

ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาท่านละ
6,690 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500)
9,190 บาท
ช่วงเดินทาง
17 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาท่านละ
5,990 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500)
8,490 บาท
ช่วงเดินทาง
24 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาท่านละ
5,990 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500)
8,490 บาท
ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาท่านละ
6,690 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500)
9,190 บาท
ราคานี้รวม
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
หมายเหตุ
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา