ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน
GTT-063-1138
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน
รายละเอียด

วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ● วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ
เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน ● ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน
สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย

การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,299 บาท
แผนการเดินทาง
04.30 :

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.00 :

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง พร้อมเครื่องดื่มบนรถ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

16.00 :

เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา

ค่ำ :

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

19.00 :

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมพาราเทวี หรือเทียบเท่า

07.00 :

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ 

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก จุดไฮไลท์ที่โด่งดั่งคือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้มมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้า โดยยื่นออกไปทางหน้าผา นำท่านเที่ยวชม แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่นี่มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำโขง ช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดระดับจะเห็นแก่งหินเหล่านี้โผล่พ้นขึ้นมาเป็นภาพสวยงาม นำคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเชียงคาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินการช้อปปิ้งสินค้าถิ่น 

ค่ำ :

เข้าสู่ที่พัก (ตั้งอยู่บริเวณถนนชายโขงบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน)

05.00 :

นัดหมายช่วงเช้าเพื่อไป “ เบิ่งตะเว็นมื้อเช้า ณ ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกสุดงดงามแห่งเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน
นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองท่านสามารถเดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ให้ท่านได้ลองชิมอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวจี่ ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น อาหารขึ้นชื่อของเชียงคาน เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งโขง ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.00 :

บริการอาหารเช้า

08.00 :

นำท่านออกเดินทางไปยัง สวนหินผางาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 :

หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เย็น :

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก

23.00 :

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาต่อท่าน
6,599 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,800)
8,399 บาท
ช่วงเดินทาง
5 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาต่อท่าน
6,799 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,800)
8,599 บาท
ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาต่อท่าน
6,799 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,800)
8,599 บาท
ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาต่อท่าน
6,599 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,800)
8,399 บาท
ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาต่อท่าน
6,999 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000)
8,999 บาท
ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ราคาต่อท่าน
6,999 บาท
พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000)
8,999 บาท
ราคานี้รวม
  • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
หมายเหตุ

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสำรองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการสำรองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจำนวน 

แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา