ทัวร์ในประเทศ สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง
GTT-024-1096
ทัวร์ในประเทศ สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง
รายละเอียด

มัสยิดกรือเซะ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให้ - พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ – วัดพุทธาธิวาส
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สวนดอกไม้เมืองหนาว-อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง

การเดินทาง
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airway
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
แผนการเดินทาง
05:30 :

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) 

07.30 :

ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259

09.00 :

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดปัตตานี” จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวฯลฯ และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดกรือเซะเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งปัตตานี  ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  รู้จักกันอีกชื่อว่า “มัสยิดปิตูกรือบัน” ที่แปลว่ามัสยิดที่มีช่องประตูรูปโค้ง เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :

นำท่านสักการะ วัดช้างไห้ราษบูรณาราม” เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ เดินทางสู่ จังหวัดยะลาเป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มี ความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม เข้าสู่ “เมืองเบตง” (158 กม.) อำเภอที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในจังหวัดยะลาและนับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย  คำว่า “เบตง” มาจากภาษามลายู แปลว่า ไม้ไผ่ เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย 

เดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ “วัดเบตง” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเบตงมาช้านาน 

นำท่านสู่ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

ค่ำ :

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

05:00 :

นำท่านออกเดินทางสู่ “ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง”  เพื่อเข้าสู่ จุดชมวิวทะเลหมอก  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่ขึ้นชื่อของเบตงและมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี 

เช้า :

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ สวนไม้ดอกเมืองหนาว นำท่านเข้าชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว  หรือเรียกว่า สวนหมื่นบุปผา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ 

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :

นำท่านเยี่ยมชม อุโมงค์ปิยะมิตรบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา  อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำท่านแวะชม บ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ใต้สุดสยามบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างตัวเมืองเบตงไปตาม นำท่านเดินทางชม STREET ART ของเบตง ที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวเบตง

ค่ำ :

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร

เช้า :

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ำคูหาภิมุข” หรือ “วัดหน้าถ้ำ” (134 กม.)  เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย 

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าสงขลา (133 กม.) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา 
นำท่านท่องไปในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป 
นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้ว่าเป็นวัดแรกบนเกาะยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิกสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ค่ำ :

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ภัตตาคารมหัศจรรย์เกาะยอ หลังอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้  โดยที่หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลักในภาคใต้ตอนล่าง

นำท่านเก็บภาพ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร 

เช้า :

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกโตนงาช้าง” เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในภาคใต้  และของจังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงาช้างมี 7 ชั้นชั้นที่มีชื่อเสียงมี่สุดคือโตนงาช้างซึ่งเป็นชั้นที่ 3 ของน้ำตกซึ่งสายน้ำตกแยกออกเป็นสองสายนำท่านเดินทางกลับสู่ “หาดใหญ่” 

เที่ยง :

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคลหรือ “เจดีย์สเตนเลสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก จากนั้น  ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร “วัดฉื่อฉาง” วัดแห่งนี้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า “ฉื่อเสี่ยงหยี่” หากแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า “วัดเมตตากุศล”  เป็นวัดจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นำท่านสู่ ตลาดกิมหยงตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน

18.45 :

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินหาดใหญ่

20.45 :

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 268

22.15 :

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ช่วงเดินทาง
3 ธ.ค. 63 6 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
13,790 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
13,490 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ3000)
16,990 บาท
ช่วงเดินทาง
4 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
13,790 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
13,490 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ3000)
16,990 บาท
ช่วงเดินทาง
5 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
13,790 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
13,490 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ3000)
16,990 บาท
ช่วงเดินทาง
9 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
13,790 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
13,490 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ3000)
16,990 บาท
ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
13,790 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
13,490 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ3000)
16,990 บาท
ช่วงเดินทาง
17 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
12,590 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
12,590 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
12,390 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
12,090 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ2000)
14,590 บาท
ช่วงเดินทาง
24 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
13,790 บาท
เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
13,490 บาท
พักท่านเดียว (เพิ่มท่านละ3000)
16,990 บาท
ราคานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่// หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับดีมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

ราคานี้ไม่รวม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา