ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
GTT-111-968
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
รายละเอียด
 • ไหว้พระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย์
 • ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง
 • บางกระเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร
 • ช้อปปิ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
 • วัดอโศการาม
 • ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ์
 • ชิลๆ ที่บางปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่

การเดินทาง
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
แผนการเดินทาง
07.00 :

นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

08.00 :

พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

09.00 :

เดินทางถึง จ.สมุทรปราการ นำท่านไหว้พระรับบุญที่วัดพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชาวบ้านเรียกพระประแดง เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือเรียกสั้นๆ ติดปากว่าป้อมพระจุล ให้ท่านชม  และถ่ายรูปกับเรือรบหลวงแม่กลอง นำท่านแวะชมบ้านธูปหอมสมุนไพร ตั้งอยู่ในชุมชนบางกะเจ้า สมุทรปราการ จากนั้นให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

บ่าย :

นำท่านไหว้พระรับบุญที่วัดอโศการาม ตั้งอยู่ใน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดเก่าแก่ที่มีความ
สำคัญและเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตังคเจดีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร แห่งเมืองสมุทรปราการ ก่อนเดินทางกลับที่สายลมแกเลอรี่บางปูเซรามิคคาเฟ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 :

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

ช่วงเดินทาง
28 พ.ย. 63 28 พ.ย. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
29 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
5 ธ.ค. 63 5 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
6 ธ.ค. 63 6 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
7 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 10 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค. 63 11 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
12 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
13 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
19 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
20 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
26 ธ.ค. 63 26 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ช่วงเดินทาง
27 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ท่านละ
999 บาท
ราคานี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
หมายเหตุ
แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา