ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน-สิชล-คีรีวง
GTT-061-954
ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน-สิชล-คีรีวง
รายละเอียด

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
คีรีวง – คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สะพานบ้านคีรีวง

การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
19:00 :

พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

20.00 :

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

06:00 :

เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า :

บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน 

09.00 :

นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ 

เที่ยง :

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชาวเรือ

บ่าย :

นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย 

นำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ได้มาสักการะพระบรมธาตุที่วัดแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึง 

ค่ำ :

อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย       

เช้า :

-บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.30 :

นำท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley ค่าเฟ่สุดเก๋ ตั้งอยู่ที่ลานสกาที่ว่ากันว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ด้านหลังร้านมองเห็นวิวหุบเขาด้านล่าง มีลำธารจากคลองเขาแก้วซึ่งจะมีน้ำไหลมาจากเทือกเขาหลวงผ่านบริเวณนี้ นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง  ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด 

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขนมจีนเส้นสดป้าเขียว

บ่าย :

นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝากติดไม้-ติดมือ ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

23.50 :

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

ช่วงเดินทาง
4 ธ.ค. 63 6 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
2,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
2,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม (เพิ่มท่านละ 1000)
3,999 บาท
ช่วงเดินทาง
5 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
2,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
2,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม (เพิ่มท่านละ 1000)
3,999 บาท
ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
2,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
2,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม (เพิ่มท่านละ 1000)
3,999 บาท
ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
2,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
2,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม (เพิ่มท่านละ 1000)
3,999 บาท
ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
การเดินทาง
เครื่องบิน
ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
2,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
2,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม (เพิ่มท่านละ 1000)
3,999 บาท
ราคานี้รวม
  • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
  • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
แชร์
คัดลอก Short URL
ที่อยู่

Grand Together

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

เลขที่ใบอนุญาต 11/08199
แชร์
ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
ติดตามเรา