บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
086-360-0023
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
grandtogethertour@gmail.com

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาแกม ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาแกม ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน
29,990฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • พาฮาลแกม
 • กุลมาร์ค
 • ชมสวนชาลิมาร์ สวนทิวลิป
 • ประตูสู่ลาดักห์
 • ล่องเรือสิคารา
 • ทัชมาฮาล ป้อมอักรา
 • พักบ้าน HOUSE BOAT
GTT-152-540

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี
 • 20.00

  -พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C เคาน์เตอร์ สายการบิน การบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 • 23.25

  ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Ari Wayเที่ยวบินที่ TG 331

วันที่ 2 เดลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม
 • 02.20

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ***ให้ท่านธุระส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ก่อนออกจากสนามบิน
  นำท่านเดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม เป็นเมืองที่มีความสูง 2130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะปกคุมด้วยหิมะ อากาศหนาวเย็น ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง ขี่ม้าชมเมือง

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

วันที่ 3 พาฮาลแกม -กุลมาร์ค
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา  (รวมอยู่ในค่าทัวร์) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองศรีนาคาและนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ

   

วันที่ 4 ศรีนาคา – โซนามาร์ค – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท -สวนทิวลิป
 • เช้า

  -บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค เป็นที่รู้จักกันในนาม "ประตูสู่ลาดัคห์" 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านชม โซนามาร์ค สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล 
  จากนั้นนำท่านชม สวนนิชาท (สวนแห่งความสุข) มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบดาล  มีภูเขาซาร์บาวาล ตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด
  นำท่านชม สวนทิวลิป (Tulip Garden) ดอกทิวลิปจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านกลับบ้านเรือ

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ

   

วันที่ 5 ศรีนาคา - เดลี -อักรา
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ

 • 08.00

  นำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยตามริมน้ำ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
  .... ลัดฟ้าสู่ เดลี  โดยสายการบิน ... เที่ยวบินที่ ....
  เดินทางถึง สนามบินอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อักรา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย 

วันที่ 6 อักรา - ทัชมาฮาล - ป้อมอักรา –เดลี - สนามบิน กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทัชมาฮาล ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อมหารานีมุมตัส มาฮาล 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมอักรา พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลายาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล สมควรแกเวลานำท่าน เดินทางกลับ เมืองเดลี จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดจันปาท เป็นตลาดช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกของอินเดีย

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อนำท่านเช็คอินรับบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 23.30

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Ari Way เที่ยวบินที่ TG 316

วันที่ 7 เดลี – กรุงเทพฯ
 • 05.25

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ

   

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. สำหรับเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก. สำหรับเที่ยวบิน เดลี-สรีนาคา-เดลี
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 15 กก.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) ท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) หากต้องการ E-Visa แบบ Multiple (เข้า-ออก หลายครั้งภายใน 1 ปี ) เพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ