บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

เที่ยวประทับใจ ไปกับเรา

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
9/31 หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
086-360-0023
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
grandtogethertour@gmail.com

ทัวร์อินเดีย Kashmir Tajmahal 6วัน 4คืน

ทัวร์อินเดีย Kashmir Tajmahal 6วัน 4คืน
30,200฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
SPICEJET
สายการบิน

ขึ้นกระเช้าเล่นหิะกุลมาร์ก ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปฟรี นอนพาฮาลแถม 1 คืน

GTT-076-463

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 01.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 03.50

  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี

 • 06.25

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี

 • 08.30

  นำท่านเช็คอิน เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร์

 • 11.15

  เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมู และ แคชเมียร์

 • 13.50

  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา

 • 13.50

  บริการอาหารกลางวัน ท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บ้านพาฮาแกม

 • บ่าย

  นำท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  ออกเดินทางโดยรถโตโยต้าอีโนว่าสู่ กุลมาร์ค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 นำท่านล่องเรือสิคารา

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยว ชม กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค นำท่านเดินทางไป สวนโมกุล ชม สวนชาลิมาร์ นำท่านชมโรงงานพรมเปอร์เซีย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
 • 08:00

  บริการอาหารเช้า

 • 09.00

  ท่านชม จามามัสยิด

 • 11.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • 14.40

  เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี

 • 17.15

  ถึงเมืองเดลลี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

 • 18.30

  เดินทางสู่ เมืองอัคระ

วันที่ 5
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นำท่านชม ทัชมาฮาล ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง 

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางสู่ เมืองเดลลี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

 • 21.05

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่ 6
 • 03.00

  ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ……..

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*หากท่านสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้*

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)           
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขี่ม้า,ลากเลื่อน,สกี
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่บริการท่าน***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ