ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4วัน 3คืน

หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่
ตึกไทเป 101 - ตลาดปลาไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - มิฮายาร่าไอศกรีม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง