ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แอ๊ก แอ๊ก

-ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
-อุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
-เมืองเจียอี้
-วัดเหวินอู่
-ชิมชาอูหลง
-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTLETS
-เมืองเถาหยวน
-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
-ร้านขนมพายสับปะรด
-เมืองไทเป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง