ทัวร์ไต้หวัน T DED Mister TAIWAN 6 วัน 4 คืน

วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETIC SHOP - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง