ทัวร์ไต้หวัน T DED Forever Young TAIWAN 7วัน 5คืน

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน - COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง