ทัวร์อังกฤษ Happy Time To London 6D 4N

- ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน
- ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน
- ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์
- บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
- ชมและถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังบัคกิ้งแฮม
- ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์
- ได้ช้อปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอรด์ , บิซสเ์ตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
- อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัย เต็มวัน ในกรุงลอนดอน
- เมืองบ้านเกิด ของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง