ทัวร์จีน อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน

• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
• สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง