ทัวร์กัมพูชา เสียมราฐ นครวัด นคนธม 2 วัน 1 คืน

เสียมเรียบ - สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม - วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ - ตลาดซาจ๊ะ - บันทายสรี - นครธม - ตาพรหม - นครวัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง